Meteen naar de inhoud

De vereniging in vogelvlucht

De officiële naam van onze vereniging is “Aerobicclub Gaasperdam”. Onder deze naam staan wij ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537846 en zijn wij bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) aangesloten.
Wij gebruiken de naam “ACG ZO fit” of “acgzofit”, waarbij ZO staat voor de afkorting Zuidoost, naar het gelijknamige stadsdeel.
Onze vereniging is voortgekomen uit de in 1993 ontbonden Omni-sportvereniging Holendrecht (OSVH) en opgericht op 25 februari. Op 16 april 1993 zijn de statuten door de notaris verleden.
Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden. Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid aan alle lessen deel te nemen én een stem uit te brengen in de algemene ledenvergadering.
Van leden wordt gevraagd binnen hun mogelijkheden ook een actieve bijdrage aan het reilen en zeilen van de vereniging te leveren.
De huidige statuten dateren van 1993 en zijn verouderd. Mettertijd zullen de statuten worden herzien en zal ook de naam officieel veranderen.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij komt tenminste een keer per jaar bijeen. Elk jaar op de laatste woensdagavond van januari legt het bestuur inhoudelijk en financieel verantwoording af over het voorgaande jaar. Vervolgens stelt de vergadering het beleid, het lessenpakket, de begroting en de hoogte van de contributie voor het volgende jaar vast. Zo nodig (her)benoemt zij de bestuursleden. Ieder lid heeft toegang tot de vergaderingen en kan één stem uitbrengen.
Hiermee onderscheidt de vereniging zich van bijvoorbeeld een  sportschool. Het bijwonen van de vergadering is geen plicht maar een recht en dringend gewenst!

Bestuur

Het bestuur dat uit een oneven aantal maar tenminste 3 leden moet bestaan, wordt gevormd door
Dymphna van Ravesteyn – voorzitter
Jacqueline van der Linde – secretaris
Els Breedveld – penningmeester

Taakverdeling

De diverse taken om de vereniging draaiende te houden worden onder leden verdeeld. Zo zorgen de zaalvrijwilligers voor het openen en sluiten van de zaal en het materialenhok. Zij beheren de presentielijstenen en zijn er voor vragen van lesdeelnemers. Ook zijn er leden die de financiële administratie verzorgen, de ledenadministratie, de inroostering van trainers en zaalvrijwilligers, het zaal- en materiaalbeheer, de externe informatie enz.

Trainers

De trainers zijn niet in dienst van de vereniging. Zij ontvangen per gegeven les een vergoeding die aan de Belastingdienst opgegeven wordt.

Zaal

De vereniging huurt van de gemeente de Dojo van Sporthal Gaasperdam.

Financiën

Financieel is de vereniging gezond. Alles wat wordt uitgegeven aan trainers, zaalhuur en overige noodzakelijke kosten wordt gedekt door de contributie-inkomsten. De vereniging laat zich niet subsidiëren of sponsoren. Eventuele meer-inkomsten gaan in de ‘spaarpot’. Eventuele tegenvallers worden hieruit bekostigd.

Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)

Onze vereniging is aangesloten bij deze sportkoepel (www.sport4all.nl). Hierdoor kunnen wij gebruik maken van diverse faciliteiten zoals WA verzekering en juridisch ondersteuning. Ook kunnen wij in aanmerking komen voor een verlaagd huurtarief voor het gebruik van de dojo
Wij hebben twee vertegenwoordigers in het z.g. Bondscongres, het hoogste orgaan binnen de bond.

Vertrouwenscontactpersoon

De vereniging heeft geen eigen vertrouwenscontactpersoon. Leden en trainers kunnen met klachten over ervaren grensoverschrijdend gedrag van medeleden, bestuursleden en trainers terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de NCS.

Basiseisen sociale veiligheid.

Gemeente Amsterdam stelt aan sportorganisaties die door haar gesubsidieerd worden voorwaarden ten aanzien van de sociale veiligheid van minderjarigen en kwetsbare groepen. Aangezien onze vereniging niet gesubsidieerd wordt en zich ook niet richt op minderjarigen en kwetsbare groepen zijn de voorwaarden niet op onze vereniging van toepassing.